Området «kollektiv lønnsdannelse» måler oppslutningen om måten vi forhandler lønn på i Norge. Her har vi spurt om ansatte er dekket av tariffavtale, om folks holdninger til lønn, forhandlinger av lønn, lønnsutvikling og inntektsforskjeller, samt om fagforeningers rolle når det gjelder den enkeltes lønn.

71%

  • Vi finner ingen vesentlige endringer i arbeidstakeres syn på lønn eller lønnsdannelse.
  • Arbeidstakere ønsker at fagforeninger skal spille en vesentlig rolle i lønnsoppgjørene, og de ønsker koordinerte kollektive lønnsforhandlinger.
  • Det er stor oppslutning om åpenhet om lønn og små lønnsforskjeller. De med lang utdanning og høy inntekt er i større grad positive til prestasjonsbaserte lønnstillegg.
  • Høytlønnede er mer fornøyd med egen lønn enn lavtlønnede, og arbeidstakere organisert i Akademikerne er mest fornøyd med egen lønn.
Er dine lønns- og arbeidsvilkår helt eller delvis regulert?
I hvilken grad synes du det burde være åpenhet om lønn på din arbeidsplass?
Hvor vil du plassere deg på skalaen under?