YS Arbeidslivsbarometer er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse som sier noe om status i norsk arbeidsliv hvert år. Arbeidslivsbarometeret blir gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet) på oppdrag for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Gjennom Arbeidslivsbarometeret søker vi å dokumentere hvordan norsk arbeidsliv endrer seg.

Resultatene fra undersøkelsen gjøres tilgjengelig i en årlig rapport fra AFI og på denne siden. I tillegg til forskningsbaserte resultater vil enklere utredninger og analyser fra datamaterialet, mediesaker og annen forskning på datamaterialet publiserers her.   

Datamaterialet i anonymisert form er også tilgjengelig via Norsk Samfunnvitenskapelige Datatjeneste’s analyseverktøy Nesstar: 

https://ys.no/ys-jobber-med/ys-arbeidslivsbarometer/

Arbeidslivsbarometeret er den mest utførlige årlige datainnsamlingen og analysen av tilstanden og utviklingen på sentrale områder i norsk arbeidsliv. YS Arbeidslivsbarometer er i dag et av de viktigste verktøyene for å måle status og utviklingstrekk i norsk arbeidsliv. Vi stiller gode diagnoser om nåsituasjonen, analyserer utviklingstrekk og forsøker å se inn i fremtiden.

Omlag 3000 arbeidstakere er omfattet av undersøkelsen. Undersøkelsene er gjennomført blant medlemmer i TNS Gallups panel med respondenter.  Utvalget er gjort tilfeldig ut fra TNS Gallups base på 70 tusen personer. Målgruppen for undersøkelsene er den yrkesaktive befolkningen i Norge i alderen 18 til 67 år. Respondentene er delt inn i fire grupper etter utdanning og inntekt – de to viktigste variablene for å kategorisere norske arbeidstakere. Gjennom å kombinere data fra den årlige spørreundersøkelsen, med data fra de siste årene og med nasjonal og internasjonal statistikk, får vi en unik plattform for å vurdere utviklingen i arbeidslivet.

YS Arbeidslivsbarometer er bygd opp rundt seks temaområder, sentrale for å forstå utviklingen av arbeidslivet:  

● Fagforeningenes legitimitet

● Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse

● Arbeidsvilkår, stress og mestring

● Likestilt deltakelse

● Trygghet og tilknytning i arbeidslivet

● Kompetanse

I tillegg til disse faste temaene dykker vi hvert år ned i nye temaer. I 2010 satt vi et inkluderende arbeidsliv og IA på dagsorden. Pensjon var et viktig tema året etter i 2011, samt problemstillinger knyttet til arbeidstakeres opplevelse av jobb og stillingsvern. Vi gikk i dybden på det organiserte arbeidslivet og situasjonen for tillitsvalgte i 2012. Vi så fremover i 2013 på arbeidstakernes muligheter for etter- og videreutdanning. Vi undersøkte utfordringer med kontroll og overvåkning i 2014, og forsøkte å identifisere den «nye arbeidstakeren» i 2015. I erkjennelsen av et stadig mer omskiftelig arbeidsliv belyste vi omstilling og vilje til omstilling i 2016. I 2017 så vi på arbeidslivstilstanden i ulike bransjer, og i 2018 satte vi søkelys på innenfor og utenforskap. I 2019 så vi på kompetanse, mestring og digitalisering.  

Arbeidslivsbarometeret har gitt oss god innsikt på en rekke viktige arbeidslivspolitiske områder de siste årene. Hvert år har vi dykket ned i et nytt og aktuelt tema. Verktøy gir oss mye informasjon om arbeidstakernes behov og virkelighet. Det forteller oss ikke alt, men gir oss et godt bilde av det norske arbeidslivet i stort.

Undersøkelsen gjennomføres for tolvte gang i 2020.