Kategorier
Arkiv Nyheter fra Arbeidslivsbarometeret 2021

Styrket likestilling i norske hjem gjennom pandemien

Da koronapandemien traff arbeidslivet, fryktet mange et tilbakeslag for likestillingen i hjemmene. Stengte barnehager og skoler gjorde det vanskeligere for foreldre å få hverdagskabalen til å gå opp. Samtidig ble jobbhverdagen dramatisk endret for mange. Mye hjemmekontor fjernet grensene for når husarbeid kunne gjøres. Likestillingsklokka ble likevel ikke skrudd tilbake.

Da koronapandemien traff arbeidslivet, fryktet mange et tilbakeslag for likestillingen i hjemmene. Stengte barnehager og skoler gjorde det vanskeligere for foreldre å få hverdagskabalen til å gå opp. Samtidig ble jobbhverdagen dramatisk endret for mange. Mye hjemmekontor fjernet grensene for når husarbeid kunne gjøres. Likestillingsklokka ble likevel ikke skrudd tilbake.

Hva kartlegger YS Arbeidslivsbarometer om likestilling?

Siden 2011 har YS Arbeidslivsbarometer stilt de samme spørsmålene til et gjennomsnitt av norske arbeidstakere.

  • Hvem tar (eller har tidligere tatt) hovedansvar for hus og hjem?
  • Hvem tar (eller har tidligere tatt) mest omsorgsansvar for barn?
  • Hvem tar (eller har tidligere tatt) hovedansvar for å være hjemme med syke barn?
  • Hvem sin jobb mener du selv har mest ansvar og høyest karrieremessig status – din, partnerens, eller er det omtrent likt?

Barometerverdien for likestilling er en indeks – et sammenslått mål – på disse spørsmålene, samt relevante data fra AKU på andel kvinner som jobber deltid, andel menn i helse- og omsorgsyrker og den timelønnsjusterte lønnsforskjellen mellom kvinner og menn.

Norske par deler fortsatt ulikt på husarbeidet

YS Arbeidslivsbarometer har over år kartlagt hvordan kvinner og menn opplever at de deler oppgaver i hjemmet med partneren. Dataene har både vist at det er en betydelig skjevfordeling mellom kjønnene, og at utviklingen sakte men sikkert har beveget seg i riktig retning. 2021-dataene viser at denne trenden fortsetter.

På hjemmebane er tendensen at stadig flere menn og kvinner deler ansvar for husarbeid og omsorg for barn likt. Likevel: Over halvparten av norske par deler ikke likt på arbeidsoppgavene hjemme.

I 2020 så vi en markant økning i andelen som delte likt på arbeidsoppgavene i hjemmet under koronapandemien. Kvinner svarer sjeldnere enn før at de gjør mest hjemme. Menn svarer oftere at de gjør mest. I Arbeidslivsbarometeret for 2021 ser vi en svak, ikke signifikant endring, slik at nivået nærmer seg nivået i 2019.

Ulik status

I denne studien ber vi ansatte vurdere hvordan nivået av ansvar og karrieremessige status i egen jobb er i forhold til partnerens jobb. Vi ber dem også vurdere hvem som tar hovedansvaret for hus og hjem, omsorg for barn og syke barn. Vi ser nærmere på hvordan det å være hjemme med syke barn fordeles blant ansatte som bor sammen med både barn og partner.

Det er fortsatt flere menn enn kvinner som sier at de har en jobb med mer ansvar og karrieremessig status enn partneren. Samtidig går også utviklingen her i retning av mer likestilling mellom kjønnene. Dette er spesielt drevet av kombinasjonen av at færre menn svarer at de har en jobb med høyere status enn partneren, og av at færre kvinner svarer at de har en jobb med lavere status enn partneren.

Kvinner svarer at de er oftere hjemme med syke barn

Hvordan henger synet på egen jobbstatus sammen med fordelingen av omsorgsoppgaver på hjemmebane?

De fleste svarer at de er like mye hjemme med syke barn. Menn svarer oftere enn kvinner at de deler likt med partneren, og de svarer også oftere at partneren gjør mest. Kvinner svarer oftere enn menn at de er mest hjemme med syke barn, og nesten aldri at partneren er mest hjemme. De som svarer at de har en stilling på samme nivå av ansvar og status som partneren, svarer også oftere at de deler omsorg for barn likt.

Når det gjelder status, er det forskjell på menn og kvinner: Menn med lik eller lavere karrieremessig status som partneren svarer oftere at de deler dagene med sykt barn likt med partneren. Blant kvinner er det de som har høyere, eller lik status som partneren som deler likt. Kvinner som svarer at de har lavere karrieremessig status enn partneren, tar oftere hovedansvaret for syke barn. Hvordan ser så dette ut over tid?

Om vi slår sammen de to årene før koronapandemien (2018 og 2019) og sammenligner med de to målingene vi nå har under koronaen (2020 og 2021), er det en signifikant forskjell i to av kategoriene: Signifikant flere menn med lik status som partner tar hovedansvaret for syke barn enn før korona, og signifikant færre kvinner med lavere status enn partner tar hovedansvaret for syke barn.