Kategorier
Arkiv

Få av oss vil flytte, men halvparten vil ta en dårligere betalt jobb

Halvparten av norske arbeidstakere ville vurdert å ta en dårligere betalt jobb dersom de ble arbeidsløse, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020. Bare én av fire ville vurdert å flytte for å få ny jobb.

I 2020 førte koronapandemien til at opp mot 15 prosent av norske arbeidstakere ble permittert. Selv om ledighetssituasjonen bedret seg utover sommeren, må vi regne med at mange jobber blir borte for godt.   

De siste fire årene har vi spurt arbeidstakerne hva de ville gjort dersom de mistet jobben. YS Arbeidslivsbarometer for 2020 ble gjennomført i april. På det  tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført hadde svært mange faktisk mistet jobben, eller de kjente noen som hadde det. 
Det har vært flest permitteringer i bransjer med mye kundekontakt. Det vil si stort sett i jobber som krever at arbeidstakeren er på et bestemt sted for å utføre jobben, som for eksempel innen hotell- og restaurant, turisme, treningssentre og detaljhandel.   

Nordmenn flest er lite villige til å flytte på seg. Koronapandemien med påfølgende  høy arbeidsledighet later ikke til å ha endret dette. I YS Arbeidslivsbarometer for 2020 svarer hele 61,3 prosent at de er uenige, eller sterkt uenige i at det ville vært aktuelt for dem å flytte for å få ny jobb. 23,9 prosent er enige eller sterkt enige i at det ville være aktuelt.

Unge, (arbeidstakere under 30 år), er mest villige til å flytte på seg for å skaffe seg bedre muligheter i arbeidsmarkedet. Dess høyere aldre, dess mindre villige er vi til å flytte, viser Arbeidslivsbarometeret. Dette henger sannsynligvis sammen med 

hensynet til hjem og familie. Mønsteret for de ulike aldersgruppene er dokumentert i figuren under, og har vært svært stabilt alle årene spørsmålet har vært stilt, (siden 2016). 

Vi er villige til å ta en dårligere betalt jobb

En langt større andel av arbeidstakerne er villige til å ta en dårligere betalt jobb dersom de mistet den de har nå, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020.

Hele 47,4 prosent svarer at dette ville vært aktuelt for dem. Det er den høyeste verdien målt i YS Arbeidslivsbarometer, siden spørsmålet ble stilt for første gang i 2016. Dette følges også av en nedgang i andelen som sier det ikke ville være aktuelt. (Nedgang til 23,9 prosent). 

Trøndere og nordlendinger er mest villige til å flytte.