Kategorier
Arbeidslivsbarometeret 2022 Arkiv

Åtte av ti midlertidig ansatte ønsker seg fast jobb

Flesteparten av de som har en midlertidig jobb ønsker seg fast stilling, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2022. Samtidig ønsker mange  arbeidsgivere en oppmykning av regelverket slik at det blir åpnet for flere midlertidig ansettelser. Offentlig sektor er verst.

Kombinasjonen deltid og midlertidig øker

Seks prosent har en midlertidig stilling i arbeidslivet, med vikariater som det vanligste. Kombinasjonen deltid og midlertidig arbeid øker, selv om antallet midlertidig ansatte holder seg stabilt over tid. 80 prosent av de som har en midlertidig jobb ønsker seg fast stilling.

Bruken av midlertidig ansettelser diskuteres jevnlig. I 2015 gikk organisasjonene på arbeidstakersiden ut i en felles, politisk streik mot endringer i arbeidsmiljøloven, inkludert en lemping av regelverket for midlertidig ansettelser.

Etterhvert ble det åpnet for bruk av midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder uten vilkår. Diskusjonene har tiltatt siden endringene og det er stort sprik mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden om behovet og effektene av midlertidig ansettelser.

Seks prosent er midlertidig ansatt

Seks prosent av de som har deltatt i YS Arbeidslivsbarometer for 2022 svarer at de arbeider i en midlertidig stilling. Andelen har ligget stabilt på mellom fem og syv prosent siden spørsmålet ble stilt første gang i 2014.

I AKU (SSBs arbeidskraftundersøkelse) har andelen midlertidige blant de sysselsatte ligget noe høyere. Her lå den på ca. åtte prosent i 2020. Også her er andelen stabil over tid.

Omfanget av midlertidige ansettelser er ulikt i privat og offentlig sektor. Fem prosent av de ansatte jobber midlertidig i privat sektor i 2022, mot åtte prosent i offentlig sektor. Bruken av midlertidig arbeidskraft er spesielt høy i statlig sektor.

Vikariater er mest vanlig

Det finnes ulike typer tilknytningsformer en kan ha som midlertidig ansatt. Som vikar utfører du midlertidig jobben til noen som er syk, har ferie eller er i permisjon.

Om lag en femtedel svarer at de jobber som ekstrahjelp eller tilkallingsvakt. Disse skal i utgangspunktet bare tilkalles når virksomheter opplever et uforutsett behov for hjelp, hvis det oppstår en ekstraordinær situasjon, eller det avholdes et enkeltarrangement.

Det er omtrent like vanlig å jobbe i et engasjement som å være ekstrahjelp. Tidsbegrensingen for et engasjement er ofte knyttet til varigheten for et prosjekt, eller en bestemt arbeidsoppgave.

Bare fire prosent av de midlertidig ansatte svarer at de er innleid gjennom et bemanningsselskap. Det spesielle med denne tilknytningsformen er at arbeidsforholdet består av tre parter, i stedet for to. Arbeidstakeren er ansatt i bemanningsselskapet, men er leid ut til en oppdragsgiver som vedkommende utfører arbeid for, i en bestemt periode.

Flere midlertidig ansatte blant de som jobber deltid

Andelen midlertidig ansatte med heltidsarbeid har gått noe ned over tid. Andelen midlertidig ansatte med deltidsarbeid har økt noe, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2022.

Selv om de fleste midlertidig ansatte jobber fulltid (54 prosent i 2022), har midlertidige ansettelser alltid vært mer utbredt blant deltidsansatte enn heltidsansatte. I 2022 er andelen midlertidig deltidsansatte på nesten 37 prosent, sammenliknet med 13 prosent for fulltidsarbeidende.

Ser vi på utvikling over tid ser vi at andelen ansatte på deltid øker relativt til andelen heltidsansatte blant de som er midlertidig ansatt.

De fleste ønsker fast ansettelse

Det kan være flere grunner til at noen er i en midlertidig stilling. Noen studerer, eller de har ikke arbeid som hovedsyssel av andre grunner. Samtidig ser vi at de aller fleste ønsker fast ansettelse. Vi kan derfor trekke et hovedskille mellom frivillig og ufrivillig midlertidighet.

Blant de midlertidige ansatte svarer 80 prosent at de ønsker seg en fast stilling i stedet for en midlertidig jobb, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2022.

Det er ingen forskjell på fulltids- og deltidsansatte når det gjelder ønsket om fast ansettelse. 80 prosent av de deltidsansatte ønsker fast ansettelse.

Mer usikkert å være midlertidig ansatt

Det er mange grunner til at så mange midlertidig ansatte ønsker seg fast stilling, men en hovedforklaring er usikkerheten.

De fleste midlertidig ansatte har det bra på jobb. Det er ikke store forskjeller mellom midlertidig ansatte og fast ansatte på mange parametre knyttet til opplevelse av et godt arbeidsliv, men noen forskjeller er det:

  • Midlertidig ansatte opplever oftere at de må stille på jobb på kort varsel. Over 40 prosent opplever dette noen ganger, ofte eller alltid, mens det samme gjelder for bare 30 prosent av fast ansatte.
  • Midlertidig ansatte kan i mindre grad påvirke beslutninger som er viktig for deres arbeid (23 prosent mot 15 prosent for fast ansatte).
  • Det er også en betydelig større bekymring for å miste arbeidet blant midlertidig ansatte. 70 prosent av midlertidig ansatte er litt, noe eller meget bekymret over muligheten til å miste jobben, sammenlignet med 40 prosent blant fast ansatte.